Go to main section Go to footer
This action will scroll the page to the content
Close dialog
Tooltip.

Hoofdabonnementsovereenkomst

Als U een nieuwe Abonnee bent, is deze Hoofdabonnementsovereenkomst van kracht vanaf 14 oktober 2021. Als U een bestaande Abonnee bent, sturen Wij U een voorafgaande kennisgeving van deze wijzigingen die vanaf 14 november 2021 van kracht worden. Klik op https://www.lifefitness.nl/nl-nl/legal/subscriptions voor de vorige versie van onze Abonnementsovereenkomst. Als U een abonnement op een door Life Fitness beheerde Dienst aankoopt van een derde partij die bevoegd is om dergelijke abonnementen te verkopen (“Wederverkoper”) onder een afzonderlijke overeenkomst met Life Fitness, bevat deze Overeenkomst, inclusief de Aanvullende Voorwaarden, (naast alle algemene voorwaarden met betrekking tot Uw gebruik van de Dienst op grond van een overeenkomst tussen U en de Wederverkoper), de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Uw toegang tot en gebruik van de Dienst.

DEZE OVEREENKOMST VORMT EEN BINDEND CONTRACT EN GELDT VOOR UW AANKOOP, GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT DE DIENSTEN DOOR U, UW VERTEGENWOORDIGERS EN UW EINDGEBRUIKERS, IN VERBAND MET EEN BETAALD OF GRATIS PROEFABONNEMENT OP DE DIENSTEN.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, via aankoop of activering van een Dienst, door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een Dienst, of door een Vertegenwoordiger of Eindgebruiker te autoriseren of toe te staan toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een Dienst, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn door de voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien U deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf, organisatie of een andere juridische entiteit (een “Entiteit”), gaat U akkoord met deze Overeenkomst voor die entiteit en verklaart U aan Life Fitness dat U de autoriteit heeft om dergelijk entiteit en zijn filialen te verbinden aan deze Overeenkomst, in welk geval de termen “Abonnee,” “U,” “Uw” zullen verwijzen naar dergelijke entiteit en zijn filialen. Indien U dergelijke autoriteit niet hebt of indien U niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, mag U deze Overeenkomst niet aanvaarden en mag U geen gebruikmaken of toestemming geven voor het gebruik van een van de Diensten.

In geval van tegenstrijdigheid of conflict tussen de bepalingen van de Overeenkomst en de bepalingen van een Offertebestelformulier of Werkomschrijving, dan hebben de bepalingen van het Offertebestelformulier of de Werkomschrijving voorrang. Niet-Engelse vertalingen van deze Overeenkomst worden uitsluitend voor het gemak verstrekt. In geval van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen vertalingen, is de Engelse versie gezaghebbend en heeft deze voorrang.

Inhoudsopgave

1. Definities

2. Algemene voorwaarden; toegang tot en gebruik van de diensten

3. Vertrouwelijkheid; beveiliging, privacy en delen van gegevens

4. Intellectuele eigendomsrechten

5. Diensten van derden

6. Facturering, wijzigingen in plannen en betalingen

7. Beleid voor tegoeden

8. Annulering, beëindiging en verlenging

9. Verklaringen, garanties en vrijwaringen

10. Beperking van aansprakelijkheid

11. Schadeloosstelling

12. Toewijzing, volledige overeenkomst en wijziging

13. Scheidbaarheid

14. Exportnaleving en gebruiksbeperkingen

15. Relatie tussen de partijen

16. Kennisgeving

17. Toepasselijk recht

18. Bepalingen voor eindgebruik van de federale overheid

19. Anti-corruptie

20. Behoud van geldigheid

Bijlage A – Aanvullende voorwaarden: Regiospecifieke voorwaarden

Bijlage B – Aanvullende voorwaarden: Voorwaarden voor wederverkopers

1. DEFINITIES

Wanneer de volgende termen in deze Overeenkomst met een hoofdletter worden geschreven, hebben de volgende termen, naast de elders in deze Overeenkomst omschreven voorwaarden, de volgende betekenis:

“Account”: betekent alle accounts of exemplaren die in verband met de Diensten worden aangemaakt door of namens de Abonnee of Uw Vertegenwoordigers.

“Aangeslotene”: betekent, met betrekking tot een Partij, elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van, of onder gezamenlijke zeggenschap staat met die Partij.

“Vertegenwoordiger”: betekent een persoon die gemachtigd is om de Dienst(en) te gebruiken via Uw Account als een vertegenwoordiger en/of beheerder, zoals geïdentificeerd door middel van unieke Aanmeldingsgegevens.

“Overeenkomst”: betekent de Hoofdabonnementsovereenkomst met alle Aanvullende Voorwaarden, Offertebestelformulieren en andere documenten (elk, indien van toepassing) samen met het Privacybeleid van Life Fitness en de Gebruiksvoorwaarden van Life Fitness die op Onze Website staan.

“API”: betekent de applicatieprogramma-interfaces die door Life Fitness worden ontwikkeld en ingeschakeld, waarmee Abonnees toegang kunnen verkrijgen tot bepaalde functionaliteit die door de Diensten worden aangeboden.

“Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming”: betekent alle wetten inzake gegevensbescherming en gegevensprivacy die van toepassing zijn op de Partijen, inclusief maar niet beperkt tot de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”), de California Consumer Privacy Act van 2018 (gecodificeerd in Cal. Civ. Code sectie 1798.100, e.v.) (CCPA) en de uitvoeringsvoorschriften daarvan, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

“Aanverwante Diensten”: betekent producten, diensten, functies en functionaliteit die zijn ontworpen om gebruikt te worden in combinatie met de Diensten, maar niet zijn opgenomen in het Dienstenplan waarop U zich abonneert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, integraties en toepassingen die zijn ontworpen of ontwikkeld door Life Fitness of zijn Aangeslotenen, waaronder Halo Fitness Cloud, en die beschikbaar worden gemaakt op de markt (beschikbaar op https://www.halo.fitness) die onder deze Overeenkomst vallen, tenzij Life Fitness U op het moment van Uw gebruik van of toegang tot de integratie of toepassing informeert over een andere overeenkomst. Voor alle duidelijkheid: geen van de Diensten of enig ander product, andere dienst, functie of functionaliteit die uitdrukkelijk onder een andere licentie, overeenkomst of andere voorwaarden vallen, worden beschouwd als een Aanverwante Dienst.

“Bèta-diensten”: betekent een door Life Fitness aangeboden product, dienst of functionaliteit die aan U ter beschikking kan worden gesteld om naar keuze zonder extra kosten te gebruiken en die duidelijk wordt aangeduid als bèta, proef, beperkte uitgave, non-productie, vroege beschikbaarheid, evaluatie of door middel van een soortgelijke benaming.

“Vertrouwelijke informatie”: betekent alle informatie die door U aan Life Fitness of door Life Fitness aan U openbaar wordt gemaakt, in tastbare vorm is en bestempeld wordt als “vertrouwelijk” (of een soortgelijke benaming) of waarvan een redelijke persoon gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van openbaarmaking kan begrijpen dat deze vertrouwelijk is, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie betreffende het beveiligingsbeleid en de beveiligingsprocedures van Life Fitness. Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden deze Overeenkomst en de Dienstgegevens beschouwd als Vertrouwelijke informatie. Niettegenstaande het voorgaande omvat Vertrouwelijke informatie geen informatie die (a) op het moment van openbaarmaking door de openbaarmakende Partij reeds bekend was bij de ontvangende Partij; (b) door de ontvangende Partij ontvangen is of wordt van een derde waarvan de ontvangende Partij niet weet dat deze een verplichting tot geheimhouding heeft met betrekking tot dergelijke informatie; (c) algemeen beschikbaar voor het publiek is of wordt op een andere wijze dan door inbreuk op deze Overeenkomst of een andere geldige overeenkomst tussen de Partijen; of (d) door de ontvangende Partij onafhankelijk is of wordt ontwikkeld zonder gebruik van de Vertrouwelijke informatie van de openbaarmakende Partij.

“Adviesdiensten”: betekent advies- en professionele diensten (waaronder training, succes- of implementatiediensten) die worden aangeboden door Life Fitness of zijn gemachtigde toeleveranciers zoals aangegeven op een Offertebestelformulier of een ander schriftelijk document zoals een werkomschrijving “SOW”.

“Documentatie”: betekent alle schriftelijke of elektronische documentatie, afbeeldingen, video's, teksten of geluiden waarin de functionaliteiten van de Diensten worden weergegeven of de Dienstenplannen worden beschreven, voor zover van toepassing, die door Life Fitness aan U worden verstrekt of ter beschikking gesteld in de toepasselijke helpcentra, Website of ontwikkelaarswebsite (https://developers.halo.fitness/) van Life Fitness; op voorwaarde echter dat fora van “door moderatoren beheerde gemeenschappen” die via deze kennisbank(en) aangeboden worden of toegankelijk zijn, uitdrukkelijk worden uitgesloten van deze Documentatie.

“EER”: betekent de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

“Eindgebruiker”: betekent elke andere persoon of entiteit dan de Abonnee of Vertegenwoordigers waarmee de Abonnee of zijn Vertegenwoordigers communiceren met behulp van een Dienst.

“Gegevens van eindgebruikers”: betekent de Persoonsgegevens, met inbegrip van Gevoelige persoonsgegevens, die door U worden verwerkt met betrekking tot Eindgebruikers, zoals omschreven in de Overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens.

“AVG”: betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

“Aanmeldingsgegevens”: betekent een unieke gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord die aan een identificeerbare persoon worden verstrekt om hem/haar toegang te geven tot de Diensten.

“Offertebestelformulier”: betekent Ons/Onze gegenereerde bestelformulier(en) voor Diensten of online besteldocument(en) die door U of de Wederverkoper worden uitgevoerd of goedgekeurd met betrekking tot Uw Abonnement op een Dienst of het gegenereerde servicebestelformulier(en) van de Wederverkoper, op welk formulier onder andere het Dienstenplan dat van toepassing is op Uw abonnement op een Dienst kan worden beschreven.

“Betalingsagent”: betekent Life Fitness, LLC of een door Life Fitness wordt aangewezen.

“Persoonsgegevens”: betekent alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waarbij een identificeerbare persoon een persoon is die, direct of indirect, kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiecode of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor zijn/haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of maatschappelijke identiteit van die natuurlijke persoon.

“Personeel”: betekent medewerkers, dienstverleners en/of aannemers van Life Fitness die door Life Fitness zijn ingeschakeld in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst.

“Privacybeleid”: betekent het privacybeleid van Life Fitness op https://www.lifefitness.nl/nl-nl/legal/privacy-policy of zijn websites wereldwijd.

“Plaatsen/geplaatst”: betekent weergegeven, ingediend, geplaatst, geüpload, verzonden, gekoppeld aan of opgeslagen.

“Verwerking/verwerken/verwerkt”: betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die al dan niet automatisch worden uitgevoerd op Persoonsgegevens, zoals verzamelen, registreren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door middel van doorgifte, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, op elkaar aansluiten of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen.

“Gevoelige persoonsgegevens”: betekent informatie die raciale of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid en gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon onthult.

“Dienst(en)”: betekent de producten en diensten die door U online worden besteld via een link of via een Offertebestelformulier, op proef of betaald, en die door Ons online beschikbaar worden gesteld via de toepasselijke link voor inloggen en andere door Ons aangewezen pagina's, waaronder, afzonderlijk en gezamenlijk, de toepasselijke Software, updates, API, Documentatie en alle toepasselijke Aanverwante Diensten die U hebt aangeschaft of geïmplementeerd, of waarop U zich hebt geabonneerd (“Geïmplementeerde Aanverwante Diensten”) en die in het kader van deze Overeenkomst worden verstrekt. Van tijd tot tijd kunnen de namen en beschrijvingen van de Diensten of een afzonderlijke Dienst worden gewijzigd. Voor zover de Abonnee toegang heeft tot een dergelijke Dienst, zoals beschreven op grond van een voorafgaand Offertebestelformulier of een andere voorafgaande aanvaarding van deze Overeenkomst, wordt deze Overeenkomst geacht van toepassing te zijn op deze Dienst zoals opnieuw genaamd of beschreven.

“Dienstgegevens”: betekent elektronische gegevens, tekst, berichten, communicatie, afbeeldingen, foto's, geluidsopnamen (en de daarin opgenomen muziekwerken), video of andere materialen die door U, Vertegenwoordigers en Eindgebruikers in een Dienst worden geplaatst en opgeslagen in verband met Uw gebruik van deze Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Persoonsgegevens en Gegevens van Eindgebruikers.

“Dienstenplan(nen)”: betekent het/de verpakte Dienstenplan(nen) en de hiermee verbonden functionaliteit en Diensten (zoals beschreven op de Website die van toepassing is op de Dienst) voor de Diensten waarop U zich abonneert.

“Website”: betekent een website die wordt beheerd door Life Fitness, waaronder www.LifeFitness.com, alsmede alle andere websites die Life Fitness beheert.

“Software”: betekent software die wordt aangeboden door Life Fitness (door middel van download of toegang via internet) waarmee Vertegenwoordigers of Eindgebruikers gebruik kunnen maken van alle functionaliteit in verband met de toepasselijke Dienst.

“Subverwerker”: betekent elke derde gegevensverwerker die is ingeschakeld door Life Fitness, met inbegrip van zijn Aangeslotenen, en die Dienstgegevens ontvangt van Life Fitness voor Verwerking namens Life Fitness.

“Abonnementstermijn”: betekent de periode gedurende welke U bent overeengekomen om U op een Dienst te abonneren.

“Aanvullende voorwaarden”: betekent de aanvullende algemene voorwaarden die (a) hieronder worden uiteengezet in deze Overeenkomst in de secties met de titel “Aanvullende voorwaarden”; en/of (b) worden opgenomen of verwerkt in een Offertebestelformulier via een hyperlink of andere verwijzing (bijv. wanneer een Geïmplementeerde Aanverwante Dienst wordt gekocht).

“Diensten van Derden”: betekent producten, toepassingen, diensten, software, netwerken, systemen, gidsen, websites, gegevensbestanden en informatie van derden die door U afzonderlijk worden verkregen en waarnaar een Dienst een link verschaft, of waarmee U zich kunt verbinden of die U kunt inschakelen in combinatie met een Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Diensten van Derden die door U of op Uw aanwijzingen direct kunnen worden geïntegreerd in Uw Account.

“We/Wij,” “Ons” of “Ons/Onze”: betekent Life Fitness zoals hieronder gedefinieerd.

“Life Fitness”: betekent de entiteit van Life Fitness zoals uiteengezet in Bijlage A – Aanvullende Voorwaarden, samen met al haar Aangeslotenen en hun respectieve opvolgers of rechtverkrijgenden.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN; TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

2.1 Dienst. Gedurende de Abonnementstermijn en mits U, Vertegenwoordigers en Eindgebruikers zich aan deze Overeenkomst houden, hebt U een beperkte licentie tot de Dienst, d.w.z. het beperkte recht op toegang tot en gebruik van een Dienst (“Dienstlicentie”), in overeenstemming met het/de Dienstenplan(nen) waarop U zich abonneert samen met alle toepasselijke Geïmplementeerde Aanverwante Diensten. Een Aangeslotene kan in het kader van deze Overeenkomst Diensten geleverd krijgen, op voorwaarde dat deze Aangeslotene direct of indirect een Dienstlicentie aanschaft. Door de Diensten te aanvaarden en gebruiken en te handelen overeenkomstig de voorwaarden van een Dienstlicentie, stemt een Aangeslotene ermee in om zich te houden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst alsof hij een oorspronkelijke partij hierbij is. De Abonnee is verantwoordelijk voor de naleving van deze Overeenkomst door de Aangeslotene. Wij zullen (a) de Diensten en Dienstgegevens aan U beschikbaar stellen op grond van deze Overeenkomst en de toepasselijke Offertebestelformulieren en Documentatie in overeenstemming met Uw Dienstenplan; (b) zonder extra kosten toepasselijke standaard klantenondersteuning voor de Diensten aan U bieden zoals uiteengezet op de toepasselijke Website en Documentatie en/of geüpgradede ondersteuning indien aangeschaft; (c) commercieel redelijke inspanningen leveren om de Diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen, behalve (i) tijdens geplande downtime voor upgrades en onderhoud aan de Diensten (“Geplande Downtime”); en (ii) voor elke onbeschikbaarheid veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle, inclusief, bijvoorbeeld, een daad van God, daad van de overheid, overstroming, brand, aardbeving, burgerlijke onrust, terreurdaad, staking of ander arbeidsprobleem (anders dan waarbij Onze werknemers betrokken zijn), pandemie of epidemie, ziekten, quarantaines, onvermijdelijke slachtoffers, handelingen van een civiele of militaire autoriteit; oproer, opstanden, en burgerlijke ongeregeldheden; oorlog, invasie, buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (ongeacht of er als dan niet oorlog is verklaard), opstand, revolutie, terroristische activiteiten; overheidssancties; brand, wetgeving, statuten, regelgeving, en andere wettelijke vereisten, bevelen of vonnissen; handelingen of bevelen van een overheid of instantie of functionaris daarvan, andere rampen of andere soortgelijke voorvallen, storing of vertraging bij een internetprovider, Diensten van derden, of handelingen die door derden worden uitgevoerd, inclusief, maar niet beperkt tot, denial-of-service-aanvallen (“Gebeurtenis van Overmacht”).

2.2 Alleen interne zakelijke doeleinden. U mag de Diensten niet gebruiken om klantenservice, ondersteuning of andere uitbestede diensten voor bedrijfsprocessen aan te bieden namens meer dan één derde (behalve Aangeslotenen) via één afzonderlijke Account. Zonder beperking van het voorgaande is Uw recht op toegang tot en gebruik van de API tevens onderworpen aan de beperkingen en beleidslijnen die door Life Fitness van tijd tot tijd worden uitgevoerd met betrekking tot de API, zoals uiteengezet in de Documentatie of anderszins schriftelijk aan U meegedeeld.

2.3 Systeemvereisten. Voor een goede overdracht van de Diensten is een snelle internetverbinding vereist. U bent verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de netwerkverbindingen waarmee Uw netwerk verbinding maakt met de Diensten. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van de netwerkverbindingen die Uw netwerk verbinden met de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, browsersoftware die protocollen ondersteunt die worden gebruikt door Life Fitness, en om procedures te volgen voor toegang tot diensten die dergelijke protocollen ondersteunen. Wij zijn niet verantwoordelijk om U, Vertegenwoordigers of Eindgebruikers te informeren over eventuele upgrades, correcties of verbeteringen van deze software of voor enige inbreuk op gegevens, waaronder Dienstgegevens, die worden doorgestuurd via computernetwerken of telecommunicatiefaciliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, internet) die geen eigendom zijn van, worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Life Fitness. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de betrouwbaarheid en prestaties van verbindingen zoals in dit hoofdstuk beschreven.

2.4 Beperkingen. Naast het voldoen aan de overige voorwaarden en beperkingen zoals beschreven in deze Overeenkomst, gaat U ermee akkoord om niet (a) de Diensten in licentie of sublicentie te geven, te verkopen, wederverkopen, verhuren, in lease te geven, over te dragen, toe te wijzen, in deeltijdeigendom te geven of anderszins commercieel te exploiteren of de Diensten ter beschikking te stellen aan een derde, anders dan gemachtigde Vertegenwoordigers en Eindgebruikers, ter bevordering van Uw interne zakelijke doeleinden zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst; (b) de Diensten te gebruiken om gegevens te Verwerken namens een derde, anders dan Vertegenwoordigers of Eindgebruikers; (c) de Diensten te wijzigen, aan te passen of te hacken of anderszins te pogen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot de Diensten of aanverwante systemen of netwerken; (d) valselijk sponsoring door of een relatie met Life Fitness te impliceren; (e) gebruik te maken van de Diensten op een onrechtmatige manier, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbreuk op de rechten inzake gegevensbescherming van een persoon; (f) de Diensten te gebruiken om ongevraagde en ongewenste bulkberichten, ongewenste e-mail, spam, piramidespelen of andere vormen van herhaaldelijke of ongewenste berichten te verzenden; (g) de Diensten te gebruiken om bestanden, materialen, gegevens, tekst, audio, video, afbeeldingen, muziek of andere inhoud te Plaatsen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde; (h) de Diensten te gebruiken op enige andere wijze die de integriteit, veiligheid, beschikbaarheid, stabiliteit of prestaties van de Diensten en de onderdelen daarvan belemmert of verstoort; (i) te proberen om de broncode van de Software waaruit de Diensten bestaan te ontcijferen, te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering of anderszins te achterhalen; (j) de Diensten te gebruiken voor het Plaatsen van inhoud die onwettig, racistisch, haatdragend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, aanstootgevend, schadelijk, schokkend, bedreigend, gewelddadig of discriminerend is; (k) de Diensten te gebruiken voor het Plaatsen van “beschermde gezondheidsinformatie” zoals dit begrip is gedefinieerd in 45 C.F.R. 160.103, tenzij door Life Fitness uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen; (l) de Diensten bewust te gebruiken voor het Plaatsen van eventuele virussen, schadelijke software, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere vergelijkbare schadelijke software ("Schadelijke software"); (m) een geautomatiseerd systeem te gebruiken of te plaatsen dat gebruikmaakt van een Dienst (d.w.z. bot) op een wijze die in een bepaalde periode meer verzoeken stuurt aan een server dan een mens in dezelfde periode redelijkerwijs door middel van een conventionele online webbrowser kan produceren; of (n) de Diensten proberen te gebruiken of te gebruiken in overtreding van deze Overeenkomst.

2.5 Naleving. In de relatie tussen U en Life Fitness bent U verantwoordelijk voor naleving van de bepalingen van deze Overeenkomst door Vertegenwoordigers en Eindgebruikers en voor alle activiteiten die onder Uw Account plaatsvinden. Zonder beperking van het voorgaande bent U als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het gebruik van de Diensten voor het Plaatsen van Dienstgegevens voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede aan alle privacybeleidslijnen, overeenkomsten en andere verplichtingen die U met Vertegenwoordigers of Eindgebruikers bent aangegaan of aangaat. U bent tevens volledig verantwoordelijk voor het bepalen of de Diensten of de hierdoor verkregen informatie nauwkeurig of voldoende zijn voor Uw doeleinden. Onder voorbehoud van enige beperking van het aantal afzonderlijke Vertegenwoordigers dat beschikbaar is op grond van het/de toepasselijke Dienstenplan(nen) waarop U zich hebt geabonneerd of toepasselijke Geïmplementeerde Aanverwante Diensten, is toegang tot en gebruik van de Diensten beperkt tot de specifieke locatie die in Uw abonnement op de toepasselijke Diensten is aangegeven en toegestaan. U en Uw Vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van alle Aanmeldingsgegevens voor Uw Account. Life Fitness behoudt zich het recht voor om toezicht te houden op Uw gebruik van de Diensten en dit periodiek te controleren om te verzekeren dat Uw gebruik voldoet aan deze Overeenkomst en de beperkingen van het Dienstenplan op Onze Website. Indien Life Fitness ontdekt dat Uw gebruik van een Dienst niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst of het Dienstenplan, behoudt Life Fitness zich het recht voor om U kosten in rekening te brengen en U stemt hierbij in met het betalen voor het genoemd gebruik en eventuele andere rechtsmiddelen die tot Onze beschikking staan.

2.6 Wijziging. U erkent dat Life Fitness tijdens de Abonnementstermijn de functies en functionaliteit van de Diensten kan wijzigen.

2.7 Geen toegang voor concurrenten. U mag de Diensten niet gebruiken als U een directe concurrent bent van Life Fitness, behalve als Life Fitness hier voorafgaande schriftelijke toestemming voor heeft verleend. U mag de Diensten niet gebruiken voor het uitoefenen van toezicht op prestaties, beschikbaarheid, functionaliteit, of ter vergelijking of andere concurrentiedoeleinden.

2.8 Gratis proefversie. Indien U zich inschrijft voor een gratis proefabonnement op de Diensten, stellen Wij deze Diensten gratis tot Uw beschikking op basis van een proefabonnement tot de vroegste van: (a) het einde van de gratis proefperiode waarvoor U zich hebt aangemeld voor gebruik van de toepasselijke Dienst(en); (b) de begindatum van een abonnement op deze Dienst dat U voor deze Dienst(en) hebt aangeschaft; of (c) beëindiging van de proefperiode door Ons naar Ons eigen goeddunken. Op de webpagina voor aanmelding voor het proefabonnement kunnen aanvullende voorwaarden worden vermeld. Dergelijke aanvullende voorwaarden zijn door verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen en zijn juridisch bindend. Raadpleeg tijdens de proefperiode de betreffende Documentatie, zodat U bekend bent met de functies en functionaliteit van de Diensten onder de toepasselijke Dienstenplannen voordat U Uw aankoop doet. ALLE DIENSTGEGEVENS DIE U IN EEN DIENST INVOERT EN ALLE CONFIGURATIES OF AANPASSINGEN DIE TIJDENS UW GRATIS PROEFPERIODE DOOR OF VOOR U WORDEN AANGEBRACHT, KUNNEN DEFINITIEF VERLOREN GAAN, TENZIJ U VÓÓR AFLOOP VAN DE PROEFPERIODE EEN ABONNEMENT AANSCHAFT VOOR DEZELFDE DIENST ALS DE DIENST VOOR DE PROEFPERIODE, DE TOEPASSELIJKE DIENST AANSCHAFT, OF DEZE DIENSTGEGEVENS EXPORTEERT.

2.9 Bètadiensten. Van tijd tot tijd kunnen Wij U kosteloos Bèta-diensten ter beschikking stellen. U kunt naar eigen goeddunken beslissen of U deze Bèta-diensten wilt proberen. Bèta-diensten zijn bedoeld voor evaluatiedoeleinden en niet voor productiedoeleinden, worden niet ondersteund en hiervoor kunnen aanvullende voorwaarden gelden, waarover U wordt geïnformeerd. Bèta-diensten worden niet beschouwd als “Diensten” onder deze Overeenkomst; maar alle beperkingen, Ons voorbehoud van rechten en Uw verplichtingen met betrekking tot de Dienst en het gebruik van eventuele Diensten van Derden, zijn eveneens van toepassing op Uw gebruik van de Bèta-diensten. Tenzij anderszins aangegeven, verloopt een proefperiode voor Bèta-diensten één jaar na de begindatum, of, indien dit eerder is, de datum waarop een versie van de Bèta-diensten algemeen beschikbaar wordt zonder de toepasselijke aanduiding als Bèta-diensten. Wij kunnen Bèta-diensten te allen tijde naar Ons eigen goeddunken stopzetten en ze mogelijk nooit algemeen toegankelijk maken. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit of in verband staat met een Bèta-dienst.

2.10 Dienstgegevens. Wij bieden U de mogelijkheid om Dienstgegevens op de Dienst te plaatsen. We screenen Dienstgegevens niet vooraf, maar behouden ons het recht voor om naar Ons eigen goeddunken Dienstgegevens die in strijd zijn met deze Overeenkomst te verwijderen, te weigeren, te blokkeren of te wissen. Wij geven geen garanties over de nauwkeurigheid, integriteit, geschiktheid, beschikbaarheid of kwaliteit van de Dienstgegevens. U verklaart en garandeert dat: (i) U eigenaar bent van de Dienstgegevens die door U op de Dienst zijn Geplaatst of anderszins het recht hebt om de licentie te verlenen die in deze Overeenkomst is uiteengezet; (ii) het Plaatsen en gebruiken van Uw Dienstgegevens op de Dienst geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten, intellectuele eigendomsrechten, of andere rechten van enige persoon; (iii) het Plaatsen van Uw Dienstgegevens op de Dienst niet vereist dat Wij verdere licenties verkrijgen van of royalty's, vergoedingen, compensatie, of andere bedragen betalen of een toekenning verstrekken aan derden; en (iv) het Plaatsen van Uw Dienstgegevens op de Dienst niet leidt tot een contractbreuk tussen U en een Eindgebruiker of derde partij. Hoewel U de eigendom behoudt van alle rechten die U mogelijk hebt op Uw Dienstgegevens, verleent U Ons een onbeperkte, toewijsbare, sublicentieerbare, herroepbare, royaltyvrije licentie om alle of een deel van de Dienstgegevens te gebruiken op welke wijze dan ook en via media en formaten die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld, met als doel de Dienstgegevens weer te geven en te delen met Uw Eindgebruikers en het verstrekken van de Diensten.

2.11 Onze inhoud. Met uitzondering van Dienstgegevens, kan de inhoud die Life Fitness aan U verstrekt op of via de Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle lessen, tekst, afbeeldingen, foto's, software, geluidsopnamen (en de daarin opgenomen muzikale werken) en interactieve functies, zijn beschermd door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn van Life Fitness of zijn externe licentiegevers (gezamenlijk de “Life Fitness-inhoud”). U mag de Life Fitness-inhoud of materialen van derden van de Dienst niet kopiëren, reproduceren, uploaden, opnieuw publiceren, uitzenden, doorsturen, opnieuw verzenden, op sociale media plaatsen, wijzigen, afgeleide werken ervan maken, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, gebruiken voor commerciële doeleinden of distribueren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk materiaal of zoals toegestaan door de beoogde functionaliteiten van de Dienst. Uw gebruik van de Life Fitness-inhoud moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. Life Fitness behoudt zich alle rechten voor van de kant van zijn licentiegevers. Het is U, Uw Vertegenwoordigers en Eindgebruikers niet toegestaan inbreuk te maken op de rechten van de auteursrechteigenaars van geluidsopnamen die zijn opgenomen op de Dienst of muzikale werken die daarin zijn opgenomen (gezamenlijk “Muziek”). U krijgt geen commerciële, verkoop-, wederverkoop-, reproductie-, distributie- of promotionele gebruiksrechten voor de Muziek die met een of meer Diensten wordt gebruikt. De ongeoorloofde reproductie of distributie van de Muziek is uitdrukkelijk verboden en kan in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving en kan U blootstellen aan aansprakelijkheid voor schending van het auteursrecht.

3. VERTROUWELIJKHEID; BEVEILIGING, PRIVACY EN DELEN VAN GEGEVENS

3.1 Vertrouwelijke informatie. Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke machtigingen in deze Overeenkomst, zal elke Partij de Vertrouwelijke informatie van de andere Partij beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, toegang of openbaarmaking op dezelfde wijze als zij haar eigen Vertrouwelijke informatie beschermt, maar met niet minder dan redelijke zorg. Tenzij krachtens deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is toegestaan, mag elke Partij de Vertrouwelijke informatie van de andere Partij uitsluitend gebruiken voor het uitoefenen van Onze respectieve rechten en het nakomen van Onze respectieve verplichtingen onder deze Overeenkomst en openbaarmaking van deze Vertrouwelijke informatie is toegestaan (a) alleen aan de medewerkers en/of niet-medewerkers die dienstverleners en aannemers zijn en in verband hiermee kennis moeten hebben van deze Vertrouwelijke informatie en die verplicht zijn om de vertrouwelijkheid hiervan te behouden en geen misbruik te maken van deze Vertrouwelijke informatie; (b) waar nodig om te voldoen aan een bevel en/of dagvaarding van een overheidsinstantie of een bevoegde rechtbank; of (c) waar dit redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving. De bepalingen van dit Artikel 3.1. vervangen eventuele niet-openbaarmakingsovereenkomsten tussen de Partijen en dergelijke overeenkomsten hebben geen rechtsgevolgen meer.

3.2 Delen en doeleinden. U stemt ermee in om aan Life Fitness de Gegevens van Eindgebruikers door te geven en de Gegevens van Eindgebruikers over te dragen aan Life Fitness. Als U internationaal actief bent, gaat U er tevens mee akkoord om de Gegevens van Eindgebruikers over te dragen in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens die tussen U en Life Fitness is aangegaan (“Overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens”). Life Fitness Verwerkt de Gegevens van Eindgebruikers voor de volgende doeleinden: (i) aanbieden van Diensten en Aanverwante Diensten aan U, (ii) een van de doeleinden vermeld in Artikel 3.10 hieronder, op voorwaarde dat de gegevens voor deze doeleinden worden Verwerkt in geaggregeerde, gecodeerde of geanonimiseerde vorm, (iii) marketing- en reclamedoeleinden voor producten en diensten van Life Fitness en aan fitness gerelateerde producten en diensten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gedragsgerelateerde reclame en directe marketing per e-mail of een ander elektronisch middel en (iv) andere doeleinden die U en Life Fitness van tijd tot tijd uitdrukkelijk overeen kunnen komen. Voor marketing- en reclamedoeleinden kan Life Fitness klantprofielen aanmaken van Eindgebruikers op basis van de Gegevens van Eindgebruikers en andere gegevens over Eindgebruikers, waaronder persoonsgegevens, die verzameld worden uit betrouwbare bronnen en waarvoor gebruik kan worden gemaakt van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

3.3 [Enkel van toepassing op Abonnees met activiteiten in de EER] De Overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens is gebaseerd op en bevat de ongewijzigde standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EER naar derde landen (doorgifte van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerkingsverantwoordelijke), set II, zoals aangenomen door de Europese Commissie (“Standaardcontractbepalingen”). Niets in deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bepalingen in dit Artikel 3, beperken, wijzigen of veranderen de voorwaarden van de Overeenkomst inzake doorgifte van gegevens. Indien de Europese Commissie of een andere bevoegde instantie opvolgende bepalingen goedkeurt die de standaardcontractbepalingen vervangen of wijzigen, stemmen U en Life Fitness ermee in om de Overeenkomst inzake doorgifte van gegevens te vernieuwen en deze opvolgende standaardcontractbepalingen hierin op te nemen.

3.4 Toestemming. Life Fitness gebruikt Gegevens van Eindgebruikers alleen en voor zover de Eindgebruiker toestemming heeft verleend voor het gebruik en de doorgifte en de Verwerking van de Gegevens van Eindgebruikers voor de genoemde doeleinden. U VERSTREKT DE EINDGEBRUIKER ALLE NODIGE INFORMATIE EN VERKRIJGT DE VEREISTE TOESTEMMING, IN DE VEREISTE VORM, DIE SPECIFIEK OOK TOESTEMMING OMVAT VOOR HET VERZENDEN VAN DIRECTE MARKETING VIA E-MAIL EN ANDERE ELEKTRONISCHE MIDDELEN EN, INDIEN NODIG, DE TOESTEMMING VOOR GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING, WAARONDER PROFIELSAMENSTELLING EN U DIENT LIFE FITNESS ONMIDDELLIJK OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN EVENTUELE HERROEPING OF INTREKKING VAN DEZE TOESTEMMING INDIEN DE INTREKKING NIET DIRECT AAN LIFE FITNESS WORDT DOORGEGEVEN. U verklaart en garandeert dat de Gegevens van Eindgebruikers afkomstig zijn uit een rechtmatige gegevenstoepassing en dat alleen gegevens van Eindgebruikers die de vereiste toestemming hebben verleend, en deze niet hebben ingetrokken, aan Life Fitness worden doorgegeven.

3.5 Abonnee als Verwerkingsverantwoordelijke. Zonder beperking van de algemeenheid van Artikel 2.5, zijn U en Life Fitness beide onafhankelijk en zelf verantwoordelijk voor naleving van de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming voor het eigen gebruik van de Gegevens van Eindgebruikers. Ieder is in dit verband een “Verwerkingsverantwoordelijke”.

3.6 Beveiliging. Life Fitness treft redelijke administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van Persoonsgegevens, zoals beschreven in de Overeenkomst en het Privacybeleid op Onze Website, zoals van toepassing. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, maatregelen ter voorkoming van toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking van Persoonsgegevens door Personeel, met uitzondering van (a) voor het verstrekken van de Diensten en het voorkomen of aanpakken van onderhouds-, ondersteunings- of technische problemen; (b) zoals wettelijk verplicht overeenkomstig Artikel 3.1(b) of 3.1(c); (c) overeenkomstig de bepalingen van Artikel 3.7(b); of (iv) waarvoor U uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebt verleend. De naleving door Life Fitness van de bepalingen in Artikel 3.6 tot 3.8 en de beveiligingsmaatregelen zoals uiteengezet in het Privacybeleid (“Hoe We Persoonsgegevens beschermen”) wordt beschouwd als naleving van de verplichtingen van Life Fitness om de Persoonsgegevens te beschermen zoals vastgelegd in deze Overeenkomst.

3.7 Als Persoonsgegevens afkomstig zijn van een Vertegenwoordiger of Eindgebruiker in de EER, zullen Wij op grond van de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming ervoor zorgen dat als Persoonsgegevens worden overgedragen naar een land of gebied buiten de EER (een “niet-EER-land”), een dergelijke overdracht alleen plaatsvindt als: (a) het niet-EER-land in kwestie door de Europese Commissie is goedgekeurd als een land dat adequate bescherming biedt overeenkomstig artikel 45 van de AVG; (b) er passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen op grond van artikel 46 van de AVG; of (c) aan een van de voorwaarden vermeld in artikel 49 van de AVG (of het equivalent daarvan onder een opvolgende wetgeving) wordt voldaan . Dit Artikel 3.7 zal de verplichting om de Overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens aan te gaan, niet beperken, veranderen of wijzigen overeenkomstig Artikel 3.2 en 3.3.

3.8 Toegang. U stemt ermee in dat Life Fitness en de externe dienstverleners die door Life Fitness worden ingezet om te helpen bij het verstrekken van de Diensten aan U, het recht hebben op toegang tot Uw Account en de Dienstgegevens kunnen gebruiken, wijzigen, reproduceren, verspreiden, weergeven en openbaar maken voor zover dit nodig is voor het leveren van de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reageren op Uw verzoeken om ondersteuning. Externe dienstverleners die door Life Fitness worden ingezet, krijgen alleen toegang tot Uw Account en Dienstgegevens als dat redelijkerwijs noodzakelijk is om de Diensten te leveren en zij zijn onderworpen aan (a) geheimhoudingsverplichtingen die commercieel redelijk zijn en wezenlijk overeenstemmen met de normen die zijn beschreven in Artikel 3.2; en (b) hun instemming om te voldoen aan de beperkingen voor gegevensdoorgifte die van toepassing zijn op Persoonsgegevens, zoals omschreven in Artikel 3.4.

3.9 Verwerking. We kunnen Persoonsgegevens op de volgende manieren Verwerken:

(a) Persoonsgegevens kunnen worden gehost door Life Fitness, of zijn geautoriseerde externe dienstverleners, in de Verenigde Staten, de EER of andere locaties over de hele wereld. Met inachtneming van de vertrouwelijkheidsvoorwaarden die hierin zijn uiteengezet, erkent U en gaat U ermee akkoord dat Life Fitness Persoonsgegevens van Uw Vertegenwoordigers of Eindgebruikers kan verzamelen en Verwerken, inclusief in Onze hoedanigheid als Verwerkingsverantwoordelijke, op basis van Ons legitieme belang onder de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming om de Diensten te leveren, te beveiligen en te verbeteren. Bij het leveren van de Diensten zal Life Fitness entiteiten binnen Life Fitness en geautoriseerde externe dienstverleners inschakelen om Persoonsgegevens te Verwerken op grond van deze Overeenkomst binnen de EER, de Verenigde Staten en in andere landen en gebieden. Wanneer Wij ons beroepen op Ons legitieme belang, hebben Uw Vertegenwoordigers of Eindgebruikers mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot hun Persoonsgegevens. Deze rechten en de manier waarop ze kunnen worden uitgeoefend, worden uitgelegd in ons Privacybeleid. U bent verantwoordelijk om Uw Vertegenwoordigers en Eindgebruikers te informeren over hun rechten zoals uiteengezet in Ons Privacybeleid.

(b) Life Fitness kan ook andere gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, verkrijgen van derden en deze samenvoegen met gegevens die Wij verzamelen via Onze Diensten, zoals in het geval waarin U gebruikmaakt van een Dienst van derden, of indien Wij toegang hebben tot bepaalde informatie van een derde sociale media- of verificatiedienst wanneer U zich aanmeldt voor Onze Diensten door middel van een dergelijke dienst, of Ons anderszins toegang verschaft tot gegevens afkomstig uit een dergelijke dienst. Elke toegang die Wij verkrijgen tot dergelijke informatie van een externe sociale media- of verificatiedienst is in overeenstemming met de door deze dienst vastgestelde toestemmingsprocedures. Door Ons toestemming te verlenen om verbinding te maken met een Dienst van Derden, geeft U ons toestemming voor toegang tot en opslag van Uw naam, e-mailadres(sen), huidige woonplaats, URL van Uw profielfoto en andere Persoonsgegevens die deze Dienst van Derden aan Ons ter beschikking stelt en om deze gegevens openbaar te maken en te gebruiken overeenkomstig deze Overeenkomst en Ons Privacybeleid zoals dat van tijd tot tijd van kracht is en hier beschikbaar is.

(a) Wij ontvangen en bewaren alle gegevens die U bewust aan Ons verstrekt. Wij kunnen, bijvoorbeeld, door middel van het registratieproces voor Onze Diensten en/of door Uw Accountinstellingen, Persoonsgegevens verzamelen zoals Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardgegevens en accountgegevens van derden (bijvoorbeeld Uw inloggegevens voor websites van derden die zijn geïntegreerd met de Diensten) van U en Uw Vertegenwoordigers.

(d) U erkent en gaat ermee akkoord dat Life Fitness gebruik kan maken van Subverwerkers, die toegang kunnen krijgen tot Dienstgegevens, om de Diensten te leveren, te beveiligen en te verbeteren.

3.10 Delen met derden. Wij kunnen Uw Persoonsgegevens op de volgende manieren delen met derden:

a. Gebruiksgegevens verzamelen. Voor de toepassing van dit artikel, worden onder “Gebruiksgegevens” verstaan geaggregeerde, gecodeerde of geanonimiseerde gegevens die Life Fitness kan verzamelen over een groep of categorie Diensten, functies of gebruikers tijdens het gebruik van een Dienst door U, Uw Vertegenwoordigers of Eindgebruikers voor bepaalde doeleinden, zoals analyses, waarvan gebruik wordt gemaakt om inzicht te verkrijgen in de trends in het gebruik van de Diensten. Behalve dat wij zelf Gebruiksgegevens verzamelen en gebruiken, kan Life Fitness de Gebruiksgegevens ook doorgeven aan derden, waaronder Onze abonnees, zakelijke partners en dienstverleners, voor verschillende doeleinden, waaronder om Ons te helpen om een beter inzicht te verkrijgen in de behoeften van Onze abonnees, om U te helpen met gerichte marketingberichten aan Vertegenwoordigers en Eindgebruikers en om onze Diensten te verbeteren. Ook kunnen Wij Gebruiksgegevens publiceren om relevante informatie te verstrekken over de Diensten en voor marketingdoeleinden.

b. Geaggregeerde Persoonsgegevens die niet persoonlijk identificeerbaar zijn. Wij kunnen de Persoonsgegevens van Uw Vertegenwoordigers of Eindgebruikers anonimiseren zodat zij niet individueel kunnen worden geïdentificeerd en deze geanonimiseerde gegevens publiceren, gesegmenteerd per bedrijfstak, geografische locatie en andere parameters, om kwalitatief inzicht te verschaffen in gegevens met betrekking tot klantenondersteuning en om andere relevante inzichten te verkrijgen.

c. Geaggregeerde Persoonsgegevens die niet persoonlijk identificeerbaar zijn. Wij kunnen de Persoonsgegevens van Uw Vertegenwoordigers of Eindgebruikers anonimiseren zodat zij niet persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd en deze gegevens aan Onze partners verstrekken. Wij kunnen ook geaggregeerde gebruiksgegevens aan Onze partners verstrekken voor analysedoeleinden. Deze partners kunnen deze gegevens gebruiken om Ons te helpen inzicht te verkrijgen in hoe vaak en op welke manieren mensen gebruikmaken van Onze Diensten.

3.11 Communicatie. Wij kunnen communiceren met U en Uw Vertegenwoordigers. Wij kunnen U en Uw Vertegenwoordigers bijvoorbeeld productaankondigingen en aanbiedingen sturen, of contact opnemen met U of Uw Vertegenwoordigers over Uw gebruik van de Diensten. Als U of een Vertegenwoordiger geen berichten van Ons wenst te ontvangen, kunt U deze voorkeur doorgeven door een e-mail te sturen aan privacy@lifefitness.com en Ons de naam en het e-mailadres te verstrekken van elke Vertegenwoordiger die deze berichten niet langer wenst te ontvangen.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Elke Partij behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op al haar respectieve octrooien, uitvindingen, auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, handelsgeheimen, expertise en andere intellectuele eigendomsrechten en/of eigendomsrechten (gezamenlijk: “Intellectuele Eigendomsrechten”). De rechten die aan U, Vertegenwoordigers en Eindgebruikers worden verleend voor het gebruik van de Dienst(en) in het kader van deze Overeenkomst, verschaffen geen aanvullende rechten in de Dienst(en) of in andere Intellectuele Eigendomsrechten die daarmee verband houden. Alleen behoudens beperkte rechten op toegang tot en gebruik van de Dienst(en), zoals uitdrukkelijk in deze Overeenkomst vermeld, blijven alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Dienst(en) en alle hardware, software en andere componenten van of gebruikt voor het aanbieden van de Diensten, met inbegrip van alle aanverwante intellectuele eigendomsrechten, van Life Fitness en behoren uitsluitend toe aan Life Fitness. Life Fitness bezit een volledig betaalde, royaltyvrije, wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare (via meerdere lagen), cedeerbare, onherroepelijke en doorlopende licentie voor het implementeren, gebruiken, wijzigen, commercieel exploiteren en/of integreren in de Diensten of anderszins gebruiken van suggesties, voorstellen voor verbetering, aanbevelingen of andere opmerkingen die Wij ontvangen van U, Vertegenwoordigers, Eindgebruikers of andere derden die namens U handelen. Life Fitness behoudt zich het recht voor om intellectuele eigendomsbescherming te vragen voor alle functies, functionaliteiten of onderdelen die kunnen zijn gebaseerd op of werden geïnitieerd door suggesties, verbeteringsverzoeken, aanbevelingen of andere feedback die Wij ontvangen van U, Vertegenwoordigers, Eindgebruikers of andere derden die namens U handelen. Andere product- en dienstnamen en logo's van de Life Fitness die gebruikt worden in of weergegeven worden op de Diensten, zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van een of meer leden van Life Fitness (gezamenlijk: “Merken”), en U mag alleen gebruikmaken van toepasselijke merken op een wijze die door Onze Richtlijnen voor gebruik van handelsmerken is toegestaan om U als Abonnee te identificeren; echter op voorwaarde dat U niet, nu of in de toekomst, tracht aanspraak te maken op rechten in de merken, de onderscheidenheid van de merken reduceert, of de merken gebruikt om Ons, Onze Diensten of producten in diskrediet te brengen of in een verkeerd daglicht te stellen.

5. DIENSTEN VAN DERDEN

Als U besluit om Diensten van Derden in te schakelen, hiertoe toegang te verkrijgen of deze te gebruiken, wijzen we U erop dat Uw toegang tot en gebruik van deze Diensten van Derden uitsluitend vallen onder de voorwaarden van deze Diensten van Derden, en dat Wij deze Diensten van Derden niet onderschrijven, hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn en geen uitspraken doen over enig aspect hiervan, waaronder, zonder beperking, de inhoud hiervan of de manier waarop zij gegevens (met inbegrip van Dienstgegevens) behandelen, beschermen, beheren of Verwerken of de interactie tussen U en de aanbieder van deze Diensten van Derden. Wij kunnen niet garanderen dat de functies van deze Diensten van Derden blijven voortbestaan, en wij kunnen toegang hiertoe beëindigen zonder dat U recht hebt op restitutie, tegoed of vergoeding van of door deze Derden indien, bijvoorbeeld en zonder beperking, de aanbieder van een Dienst van Derden ophoudt om de Dienst van Derden op een voor ons aanvaardbare manier beschikbaar te stellen voor interoperabiliteit met de aanverwante Dienst. U doet onherroepelijk afstand van enige vordering tegen Life Fitness met betrekking tot dergelijke Diensten van Derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend te zijn veroorzaakt door of in verband met Uw inschakeling, toegang tot of gebruik van deze Diensten van Derden, of Uw vertrouwen op het privacybeleid, de procedures voor gegevensbeveiliging of ander beleid met betrekking tot deze Diensten van Derden. Mogelijk wordt U gevraagd om zich te registreren of aan te melden voor dergelijke Diensten van Derden op hun respectieve Websites. Door Diensten van Derden te activeren, geeft U Life Fitness hierbij uitdrukkelijk de toestemming om Uw Aanmeldingsgegevens openbaar te maken, alsmede de Dienstgegevens zoals nodig om het gebruik of de activering van deze Diensten van Derden mogelijk te maken.

6. FACTURERING, WIJZIGINGEN IN PLANNEN EN BETALINGEN

6.1 Betaling en facturering. Tenzij door de partijen anderszins schriftelijk is overeengekomen, zijn alle kosten in verband met Uw toegang tot en gebruik van een Dienst (“Abonnementskosten") volledig verschuldigd bij aanvang van Uw Abonnementstermijn. Als U Uw Abonnementskosten of andere kosten die vermeld zijn op een Offertebestelformulier niet betaalt binnen vijf (5) werkdagen na Onze kennisgeving aan U dat betaling is verschuldigd of dat de betalingstermijn is vervallen, of als U betalingsinformatie niet bijwerkt na Ons verzoek daartoe, kunnen wij, naast Onze andere rechtsmiddelen, de toegang tot en het gebruik van deze Dienst door U, Vertegenwoordigers en Eindgebruikers opschorten of beëindigen.

6.2 Upgrades. Als U ervoor kiest om Uw Dienstenplan op te waarderen of het aantal Vertegenwoordigers te verhogen dat is gemachtigd tot toegang tot en gebruik van een Dienst tijdens Uw Abonnementstermijn (een “Upgrade van het abonnement”), worden eventuele bijkomende Abonnementskosten in verband met deze upgrade van het Abonnement evenredig verdeeld over de resterende periode van Uw dan lopende Abonnementstermijn, in rekening gebracht op Uw Account en deze worden verschuldigd en betaalbaar bij de invoering van deze upgrade van het Abonnement. Bij een eventuele toekomstige Abonnementstermijn worden deze upgrades van het Abonnement opgenomen in Uw Abonnementskosten.

6.3 Degraderen. In het geval U ervoor kiest om Uw Dienstenplan te degraderen, worden U geen restituties of tegoeden verstrekt voor Abonnementskosten of andere kosten of betalingen. Het degraderen van Uw Dienstenplan kan leiden tot verlies van inhoud, functies, of de capaciteit van de Dienst die voor U beschikbaar is op grond van Uw Account en Life Fitness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een dergelijk verlies.

6.4 Belastingen. Tenzij anderszins vermeld, omvatten onze kosten geen belastingen, heffingen, rechten of soortgelijke overheidsaanslagen, inclusief btw, omzetbelasting, gebruiks- of bronbelasting die kan worden geheven door een lokale, nationale, provinciale of buitenlandse overheid (gezamenlijk: "Belastingen"). U bent verantwoordelijk voor het betalen van Belastingen, behalve de belastingen die van Life Fitness worden geheven op grond van zijn netto-inkomsten. Wij factureren U voor dergelijke Belastingen als Wij van mening zijn dat Wij hiertoe wettelijk verplicht zijn en U stemt ermee in deze Belastingen te betalen als ze worden gefactureerd.

6.5 Betalingsagent. Als U betaalt met een creditcard of bepaalde andere betaalmiddelen, bieden de Diensten een interface waarmee de Accounteigenaar creditcardgegevens kan wijzigen (bijvoorbeeld bij verlenging van de kaart). Betalingen per creditcard, betaalpas of bepaalde andere betaalmiddelen voor de Diensten worden gefactureerd en verwerkt door de Betalingsagent van Life Fitness. U machtigt de Betalingsagent hierbij om op periodieke basis bedragen vooraf in rekening te brengen op Uw creditcard of ander betaalmiddel in overeenstemming met de voorwaarden van het Dienstenplan voor de Diensten en voor periodieke Abonnementskosten die gelden voor de Geïmplementeerde Aanverwante Diensten waarop U zich abonneert, tot het moment dat Uw abonnement op de Diensten eindigt, en U stemt er verder mee in om alle Abonnementskosten die op deze wijze ontstaan te betalen. Indien van toepassing, machtigt U hierbij Life Fitness en de Betalingsagent hierbij om bedragen in rekening te brengen op Uw creditcard of ander betaalmiddel om een dergelijk vooraf betaald tegoed te creëren. De Accounteigenaar ontvangt na elke ontvangst van een betaling door de Betalingsagent een ontvangstbewijs, of hij kan binnen de Diensten een betalingsbewijs verkrijgen om de abonnementsstatus te controleren. U stemt ermee in om Uw Accountgegevens onmiddellijk bij te werken met alle wijzigingen (bijvoorbeeld een wijziging in Uw factuuradres of de vervaldatum van de creditcard) die zich kunnen voordoen. Voor zover de Betalingsagent niet Life Fitness is, handelt de Betalingsagent uitsluitend als een facturerings- en verwerkingsagent voor en namens Life Fitness en mag niet worden beschouwd als een aanbieder van de toepasselijke Dienst. De Betalingsagent gebruikt een externe tussenpersoon om de verwerking van creditcards te beheren en deze tussenpersoon mag Uw factureringsgegevens niet opslaan, bewaren of gebruiken, behalve om Uw creditcardgegevens te verwerken voor de Betalingsagent.

6.6 Betalingsportalen. Elke Abonnee die Life Fitness machtigt om gebruik te maken van een betalingsportaal van een leverancier of een nalevingsportaal dat Life Fitness abonnementskosten of een percentage in rekening brengt van een opgeladen factuur als vereiste transactiekosten, wordt door Life Fitness gefactureerd voor deze kosten.

7. BELEID VOOR TEGOEDEN

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, op verschillende manieren tegoeden aanbieden voor de Diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, waardebonnen, acties en doorverwijzingen voor Diensten van Life Fitness, zoals trainingen. Life Fitness behoudt zich het recht voor om tegoeden naar eigen goeddunken toe te kennen. Tegoeden hebben geen monetaire of geldwaarde en kunnen door U alleen worden gebruikt voor verrekening van Uw toekomstige betalingen van Abonnementskosten voor de toepasselijke Dienst. Tegoeden kunnen alleen worden gebruikt voor de Abonnementskosten die verschuldigd zijn voor de Dienst die specifiek door Life Fitness is vermeld bij het verstrekken van het tegoed. Tegoeden kunnen alleen door U gebruikt worden en zijn niet overdraagbaar. Voor zover U tegoeden hebt ontvangen, vervallen deze en kunnen niet meer worden gebruikt twaalf (12) maanden na de datum waarop het tegoed werd verstrekt, tenzij het middel (inclusief eventuele bonnen) een eerdere vervaldatum vermeldt.

8. ANNULERING, BEËINDIGING EN VERLENGING

8.1 Annulering en verlenging. Elke Partij kan ervoor kiezen om Uw Account en abonnement op een Dienst te beëindigen na afloop van Uw dan lopende Abonnementstermijn door middel van kennisgeving, in overeenstemming met deze Overeenkomst, op of vóór de datum van dertig (30) dagen vóór afloop van deze Abonnementstermijn. Tenzij Uw Account en abonnement op een Dienst op deze manier wordt beëindigd, wordt Uw abonnement op een Dienst (inclusief alle Geïmplementeerde Aanverwante Diensten) automatisch verlengd voor een Abonnementstermijn met een gelijke lengte als de dan aflopende Abonnementstermijn. Tenzij anderszins overeengekomen in een Offertebestelformulier, zijn de Abonnementskosten die van toepassing zijn op Uw abonnement op een Dienst voor een dergelijke navolgende Abonnementstermijn, Onze standaard Abonnementskosten voor het Dienstenplan en Geïmplementeerde Aanverwante Diensten waarop U zich hebt geabonneerd of die U hebt geïmplementeerd, al naar gelang wat van toepassing is, op de datum dat deze navolgende Abonnementstermijn ingaat.

8.2 Geen restitutie. Er wordt geen restitutie van of vergoeding voor Abonnementskosten of betalingen aan U verstrekt als U ervoor kiest Uw abonnement op de Dienst te beëindigen of Uw Account op te zeggen vóór afloop van Uw dan lopende Abonnementstermijn, tenzij U binnen vijftien (15) dagen na aanvang van Uw Abonnement op de Dienst hiertoe een schriftelijk verzoek indient.

8.3 Betaling bij beëindiging. Met uitzondering van Uw beëindiging op grond van Artikel 8.5 geldt dat, indien U Uw abonnement op een Dienst beëindigt of Uw Account opzegt vóór afloop van Uw dan lopende Abonnementstermijn, of indien Wij deze beëindiging of opzegging uitvoeren op grond van Artikel 2, 8.4 en 8.5, U naast andere bedragen die U Life Fitness mogelijk bent verschuldigd, onmiddellijk alle op dat moment onbetaalde Abonnementskosten in verband met de resterende duur van deze Abonnementstermijn moet betalen. Dit bedrag bent U niet verschuldigd in het geval dat U Uw abonnement op een Dienst beëindigt of Uw Account opzegt als gevolg van een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst door Life Fitness, mits U Life Fitness van tevoren op de hoogte stelt van een dergelijke inbreuk en U Life Fitness minimaal dertig (30) dagen de gelegenheid geeft om deze inbreuk te herstellen, zoals bepaald in Artikel 8.6 van deze Overeenkomst.

8.4 Opschorting of beëindiging. Wij behouden ons het recht voor om de Diensten (of een deel daarvan), Uw Account of het recht op toegang tot en gebruik van de Diensten van U of Uw Vertegenwoordigers of Eindgebruikers op te schorten of te beëindigen en alle Dienstgegevens of andere door U Geplaatste inhoud te verwijderen, onbruikbaar te maken en te deactiveren als Wij van mening zijn dat U, Vertegenwoordigers of Eindgebruikers deze Overeenkomst hebben geschonden of als Wij vermoeden of ontdekken dat er kwaadaardige software verbonden is aan Uw Account. Tenzij het wettelijk verboden is om dit te doen, leveren Wij commercieel redelijke inspanningen om rechtstreeks via e-mail contact met U op te nemen om U te informeren wanneer Wij een van de voorgaande maatregelen nemen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens U, Vertegenwoordigers, Eindgebruikers of andere derden voor een dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging van Uw rechten op toegang tot en gebruik van de Diensten. Wij kunnen elk vermoeden van fraude, misbruik of onrechtmatige activiteiten door U, Vertegenwoordigers of Eindgebruikers naar Ons eigen goeddunken doorgeven aan wetshandhavingsautoriteiten.

8.5 Beëindiging wegens reden. Een Partij kan deze Overeenkomst met reden beëindigen (a) met een opzegtermijn van dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij van een wezenlijke inbreuk, indien een dergelijke inbreuk bij het verstrijken van deze periode niet is hersteld; of (b) indien met betrekking tot de andere Partij een faillissementsaanvraag wordt ingediend of een andere procedure in verband met insolventie, curatele, liquidatie of cessie ten gunste van schuldeisers. Als U Diensten rechtstreeks hebt aangeschaft (en niet via een Wederverkoper), dan geldt het volgende: (i) als deze Overeenkomst door U wordt beëindigd in overeenstemming met dit artikel, zullen Wij, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, U alle vooruitbetaalde kosten terugbetalen voor het resterende deel van de Abonnementstermijn na de ingangsdatum van de beëindiging; of (ii) als deze Overeenkomst door Ons wordt beëindigd in overeenstemming met dit artikel, betaalt U alle onbetaalde kosten voor de rest van de Abonnementstermijn op grond van alle toepasselijke Offertebestelformulieren. In geen geval ontheft beëindiging U van Uw verplichting tot betaling van eventuele vergoedingen die Ons zijn verschuldigd voor de periode voorafgaand aan de ingangsdatum van de beëindiging.

8.6 Export van Dienstgegevens. Op Uw verzoek, ingediend binnen dertig (30) dagen na de ingangsdatum van de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, stellen Wij de Dienstgegevens aan U beschikbaar voor export of download, zoals bepaald in de Documentatie. Na deze periode van 30 dagen hebben Wij geen verplichting om Dienstgegevens te behouden of te verstrekken, en, zoals bepaald in de Documentatie, hebben Wij het recht om alle exemplaren van de Dienstgegevens die zich in Onze systemen bevinden of anderszins in Ons bezit zijn of onder Onze zeggenschap vallen, te verwijderen of vernietigen, tenzij dit bij wet is verboden.

9. VERKLARINGEN, GARANTIES EN VRIJWARINGEN

9.1 Elke Partij verklaart dat zij deze Overeenkomst rechtsgeldig is aangegaan en beschikt over de juridische bevoegdheid om dit te doen.

9.2 Wij waarborgen dat gedurende een toepasselijke Abonnementstermijn: (a) deze Overeenkomst en de Documentatie een nauwkeurige beschrijving geven van de toepasselijke administratieve, fysieke en technische garanties voor bescherming van de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van de Persoonsgegevens; en (b) de Diensten wezenlijk worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke Documentatie. Voor elke schending van een hierboven vermelde garantie zijn Uw uitputtende rechtsmiddelen die welke zijn beschreven in Artikel 8.5 van deze Overeenkomst.

9.3 Wij en onze aangeslotenen, directeuren, bestuurders, werknemers, agenten, dienstverleners, leveranciers en licentiegevers wijzen elke aansprakelijkheid af jegens U, Vertegenwoordigers, Eindgebruikers of enige derde voor configuraties of aanpassingen die door of voor U (tenzij door ons gemaakt) aan een Dienst zijn gemaakt of voor enige Dienstgegevens die U invoert in een Dienst.

9.4 UITGEZONDERD ZOALS UITDRUKKELIJK VERMELD IN ARTIKEL 9.2, WORDEN ALLE WEBSITES EN DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN ALLE SERVER- EN NETWERKCOMPONENTEN, AANGEBODEN IN “FEITELIJKE STAAT” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”, ZONDER ENIGE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WET TOEGESTAAN EN WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, EVENTUELE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING. U ERKENT DAT WIJ NIET GARANDEREN DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, FOUTLOOS OF VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE SOFTWARE ZIJN EN GEEN ENKEL(E) INFORMATIE OF ADVIES DAT U VAN ONS OF VIA DE DIENSTEN VERKRIJGT ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERMELD.

9.5 U, DE VERTEGENWOORDIGER EN EINDGEBRUIKER AANVAARDEN ALLE RISICO'S EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, HETZIJ IN TERMEN VAN ALGEMENE DOELTREFFENDHEID, SUCCES OF FALEN, EN ONGEACHT EVENTUELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN DIE DOOR ONS WORDEN GEDAAN, BIJ WIJZE VAN ADVIES OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 GEEN VAN BEIDE PARTIJEN, OF HUN AANGESLOTENEN, DIRECTEUREN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, DIENSTVERLENERS, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS IS ONDER GEEN BEDING EN OP GROND VAN GEEN ENKELE RECHTSLEER (OF DAT NU EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF IETS ANDERS BETREFT) AANSPRAKELIJK JEGENS DE ANDERE PARTIJ OF EEN DERDE VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN OMZET OF KLANTEN, VERLIES VAN GEGEVENS (D.W.Z. GEGEVENS DIE NIET DOOR DE FOUT VAN LIFE FITNESS VERLOREN ZIJN GEGAAN TIJDENS VERZENDING VIA UW OF ONZE SYSTEMEN OF VIA INTERNET), ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN GOODWILL, OF VOOR ENIG SOORT INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, BIJ WIJZE VAN STRAF OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING, GEVOLGSCHADE OF BIJ WIJZE VAN VOORBEELD OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING OF VERLIES, OF ENIG ANDER VERLIES OF ANDERE SCHADE DIE DOOR DE WEDERPARTIJ OF DERDEN WORDT GELEDEN IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, DE DIENSTEN OF ADVIESDIENSTEN, ONGEACHT OF DEZE PARTIJ IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE, OF DEZE SCHADE HAD KUNNEN VOORZIEN.

10.2 ONVERMINDERD ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LIFE FITNESS JEGENS U OF EEN DERDE DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST, IN GEEN GEVAL HOGER DAN DE ABONNEMENTSKOSTEN EN/OF ADVIESKOSTEN DIE DOOR U ZIJN BETAALD (OF UW WEDERVERKOPER AAN LIFE FITNESS MET BETREKKING TOT UW ABONNEMENT OP EEN DERGELIJKE DIENST) IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET EERSTE EVENEMENT OF DE EERSTE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET VOORNAAMSTE DOEL VAN DIT ARTIKEL 10.2 IS OM DE RISICO'S OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN TOE TE WIJZEN EN DE MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID TE BEPERKEN GEZIEN DE ABONNEMENTSKOSTEN, DIE AANZIENLIJK HOGER ZOUDEN ZIJN GEWEEST INDIEN WIJ VERDERE AANSPRAKELIJKHEID ZOUDEN AANVAARDEN NAAST DE HIERIN VERMELDE AANSPRAKELIJKHEID. BIJ HET VERLENEN VAN DE RECHTEN OP TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ALS BEDOELD IN DEZE OVEREENKOMST, ZIJN WIJ UITGEGAAN VAN DEZE BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID.

10.3 Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van stilzwijgende garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of vervolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen misschien niet van toepassing zijn op U. IN DEZE RECHTSGEBIEDEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LIFE FITNESS BEPERKT ZOALS MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET.

10.4 Eventuele vorderingen of eisen tot schadevergoeding die U tegen Life Fitness indient, kunnen alleen worden afgedwongen ten aanzien van Life Fitness en niet ten aanzien van een andere entiteit of haar directeuren, bestuurders, vertegenwoordigers of gemachtigden van Life Fitness.

11. SCHADELOOSSTELLING

11.1 Wij vrijwaren U en stellen U schadeloos tegen en voor elke vordering jegens U in verband met Uw gebruik van een Dienst zoals op grond van deze Overeenkomst toegestaan, die wordt ingesteld door een derde die beweert dat deze Dienst inbreuk maakt op of misbruik maakt van een geldig octrooi, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheim van een derde (een “IE-vordering”). Wij verdedigen een dergelijke IE-vordering, op onze kosten, en betalen de schadevergoeding die uiteindelijk aan U wordt toegewezen in verband hiermee, inclusief de redelijke honoraria en onkosten van de advocaten die door Life Fitness worden ingeschakeld voor deze verdediging, op voorwaarde dat (a) U Life Fitness onmiddellijk in kennis stelt van de dreiging of aankondiging van een dergelijke IE-vordering; (b) Wij de uitsluitende en exclusieve zeggenschap en bevoegdheid hebben om de advocaten voor de verdediging te selecteren en een dergelijke IE-vordering te betwisten en/of te schikken; (c) U in verband hiermee volledig samenwerkt met Life Fitness. Indien gebruik van een Dienst door U, Vertegenwoordigers of Eindgebruikers het onderwerp van een dergelijke IE-vordering is geworden of, naar Onze mening, dreigt te worden, kunnen Wij, naar Onze keuze en op Onze kosten, (a) U het recht geven om gebruik te blijven maken van de Dienst(en) zoals in deze Overeenkomst vermeld; (b) een Dienst te vervangen of te wijzigen om ervoor te zorgen dat deze niet-inbreukmakend wordt; (c) indien opties (a) of (b) niet commercieel redelijk of uitvoerbaar zijn, zoals door Life Fitness bepaald, Uw Abonnement op de Dienst(en) beëindigen en U, op een pro-rata basis, eventuele Abonnementskosten terugbetalen die eerder aan Life Fitness zijn betaald voor het overeenkomstige niet-benutte deel van Uw Abonnementstermijn voor deze Dienst(en). We zullen geen aansprakelijkheid of verplichting hebben onder dit artikel 11.1 met betrekking tot een IE-vordering indien dergelijke vordering in het geheel of deels wordt veroorzaakt door (i) naleving van ontwerpen, gegevens, instructies of specificaties die door U zijn verstrekt; (ii) wijziging van de Dienst(en) door anderen dan Life Fitness; of (iii) de combinatie, werking of het gebruik van de Dienst(en) met andere hardware of software in het geval dat een Dienst op zichzelf geen inbreuk zou maken.

De bepalingen van dit Artikel 11.1 zijn de enige, exclusieve en volledige aansprakelijkheid van Life Fitness jegens U, en vormen Uw enige rechtsmiddel met betrekking tot een IE-vordering die wordt ingesteld wegens toegang tot of gebruik van een Dienst door U, Vertegenwoordigers of Eindgebruikers.

11.2 U vrijwaart Life Fitness tegen en stelt Life Fitness schadeloos voor elke vordering die door een derde tegen Life Fitness wordt ingesteld en voortvloeit uit of verband houdt met (a) gebruik van een Dienst door U, Vertegenwoordigers of Eindgebruikers in strijd met deze Overeenkomst of aangelegenheden waarvoor U er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat U hier verantwoordelijk voor bent, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Uw verplichtingen krachtens Artikel 3, of (b) elke bewering dat Uw gebruik van de Dienst of Uw Dienstgegevens inbreuk maakt op of misbruik maakt van een octrooi, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheim van een derde; op voorwaarde dat: (i) Wij U onmiddellijk in kennis stellen van de dreiging of aankondiging van een dergelijke vordering; (ii) U de uitsluitende en exclusieve zeggenschap en bevoegdheid hebt om advocaten voor de verdediging te selecteren en een dergelijke vordering te betwisten en/of te schikken (U mag echter geen vordering schikken of regelen die leidt tot aansprakelijkheid of toegeven van aansprakelijkheid door Ons zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming) en (iii) Wij in dit verband volledig met U samenwerken.

12. TOEWIJZING, VOLLEDIGE OVEREENKOMST EN WIJZIGING

12.1 Toewijzing. U mag niet, direct of indirect, van rechtswege of anderszins, de hele of een deel van deze Overeenkomst of alle of een deel van Uw rechten op grond van deze Overeenkomst toewijzen, of de nakoming van Uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst delegeren zonder Onze voorafgaande toestemming, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Wij kunnen, zonder Uw toestemming, deze Overeenkomst toewijzen aan een lid van Life Fitness, of in verband met een fusie, overname of wijziging in de zeggenschap over Life Fitness of de verkoop van alle of vrijwel al Onze activa, met dien verstande dat elke rechtsopvolger ermee instemt te voldoen aan zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst. Onder voorbehoud van de voorgaande beperkingen is deze Overeenkomst volledig bindend voor, komt ten goede aan en is afdwingbaar door de Partijen en hun respectieve rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

12.2 Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt, samen met (een) Offertebestelformulier(en), de volledige overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen U en Life Fitness met betrekking tot dit onderwerp. Deze Overeenkomst is van toepassing in plaats van de voorwaarden in bestellingen of andere documentatie die U of een Entiteit die U vertegenwoordigt verstrekt (al deze voorwaarden zijn nietig) en, behalve zoals in deze Overeenkomst uitdrukkelijk verklaard, bestaan er geen andere overeenkomsten, verklaringen, waarborgen, of toezeggingen waarop een van beide Partijen kan vertrouwen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Er bestaan geen mondelinge toezeggingen, voorwaarden, verklaringen, afspraken, interpretaties of bepalingen van welke aard dan ook tussen Partijen, tenzij in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anderszins wordt bepaald.

Niettegenstaande het voorgaande kan het zijn dat U aanvullende functies, functionaliteiten of Diensten worden gepresenteerd zoals beschreven in een aanvulling hierop, of die Wij aanbieden als onderdeel van of afzonderlijk van de Diensten (de “Aanvullende Functies”). In die gevallen zullen Wij U of de Wederverkoper op de hoogte stellen voordat de Aanvullende Functies worden geactiveerd en de activering van deze functies, functionaliteiten of diensten in Uw Account door U of een Vertegenwoordiger die is geautoriseerd als beheerder in Uw Account of door de Wederverkoper wordt beschouwd als aanvaarding van de Aanvullende Functies en is opgenomen in deze Overeenkomst.

12.3 Amendement. Wij kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval de nieuwe Overeenkomst de eerdere versies vervangt. Wij stellen U niet minder dan tien (10) dagen vóór de ingangsdatum van een dergelijke wijziging hiervan op de hoogte en voor Life Fitness betekent Uw voortgezet gebruik van de Diensten na de datum van inwerkingtreding van een dergelijke wijziging Uw toestemming voor een dergelijke wijziging. Het door ons op enig moment niet afdwingen van een bepaling van deze Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van deze bepaling of een andere bepaling van deze Overeenkomst.

13. SCHEIDBAARHEID

Als een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling in deze Overeenkomst niet-afdwingbaar is, wordt deze bepaling gewijzigd door de rechtbank en geïnterpreteerd om het beste de originele bepaling te volbrengen voor zover toegestaan door de wet en blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht.

14. EXPORTNALEVING EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

Op de Diensten en de andere Software of componenten van de Diensten die Wij kunnen aanbieden of beschikbaar stellen aan U, Vertegenwoordigers of Eindgebruikers, kan de wetgeving van de Verenigde Staten inzake exportcontrole en economische sanctiewetten van toepassing zijn. U stemt ermee in zich te houden aan al dergelijke wet- en regelgeving voor zover deze betrekking heeft op toegang tot en gebruik van de Diensten, Software en andere componenten door U, Vertegenwoordigers en Eindgebruikers. U hebt geen recht op toegang tot of gebruik van de Diensten wanneer U zich bevindt in een rechtsgebied waarin het aanbieden van de Diensten, Software of andere componenten verboden is op grond van wetgeving van de Verenigde Staten of andere toepasselijke wet- of regelgeving (een “Verboden rechtsgebied") en U mag geen toegang tot de Diensten verlenen aan een overheid, entiteit of persoon die zich bevindt in een Verboden rechtsgebied. U verklaart, waarborgt en verbindt zich ertoe dat (a) U niet bent opgenomen op een lijst van de Amerikaanse overheid van personen of entiteiten die het verboden is om door de Verenigde Staten geëxporteerde goederen of diensten te ontvangen, of met een wettelijk in de VS gevestigde persoon zaken te doen; (b) U geen inwoner van, of een vennootschap met zetel in, een Verboden rechtsgebied bent; (c) U Vertegenwoordigers of Eindgebruikers geen recht op toegang of gebruik van de Diensten verleent in strijd met enige toepasselijke embargo's, verboden of beperkingen inzake export van de Verenigde Staten of een ander land; en (d) U voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake de doorgifte van technische gegevens vanuit de Verenigde Staten en het land waarin U, Vertegenwoordigers en Eindgebruikers zich bevinden.

15. RELATIE TUSSEN DE PARTIJEN

De Partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze Overeenkomst doet geen partnerschap, franchise, gemeenschappelijke onderneming, agentschap, zaakwaarnemerschap of een arbeidsverhouding tussen de Partijen ontstaan.

16. KENNISGEVING

Alle Kennisgevingen die onder deze Overeenkomst door Life Fitness aan U moeten worden verstrekt, worden in schriftelijke vorm afgeleverd (a) door een nationaal erkende 24-uursbezorgdienst (“Koerier") of per postdienst van de V.S. aan het adres dat door U als contactadres is opgegeven op een Offertebestelformulier; of (b) per elektronische post aan het e-mailadres dat voor Uw Account is verstrekt. U moet Life Fitness schriftelijk op de hoogte stellen via Koerier of per Amerikaanse postdienst op 10601 Belmont Avenue, Franklin Park, IL 60131 VS. Attn: Law Department. Alle kennisgevingen worden geacht onmiddellijk te zijn gedaan bij ontvangst via elektronische post; of, als ze op een andere manier worden afgeleverd, op het moment van ontvangst of twee (2) werkdagen nadat ze op de post zijn gedaan of aan een koerier zijn afgegeven, zoals hierboven bepaald, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

17. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Overeenkomst is het recht van toepassing dat is uiteengezet in Bijlage A – Aanvullende Voorwaarden. U gaat hierbij expliciet akkoord om zich te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van deze jurisdictie voor het oplossen van een geschil met betrekking tot deze Overeenkomst of toegang tot of gebruik van de Diensten door U, Uw Vertegenwoordigers of Eindgebruikers.

18. BEPALINGEN VOOR EINDGEBRUIK VAN DE FEDERALE OVERHEID

Indien U een departement of dienst van de Amerikaanse federale overheid bent of namens dergelijk departement of dienst contracten afsluit, is elke van de Diensten een “Commercieel Item” zoals die term gedefinieerd wordt in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit “Commerciële Computer Software” en “Commerciële Computer Software Documentatie” zoals die termen gebruikt worden in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202. Overeenstemmend met 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot 227.7202-4, indien van toepassing, worden de Diensten aan U gelicentieerd met enkel die rechten zoals voorzien volgens de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst.

19. ANTI-CORRUPTIE

U stemt ermee in dat U in verband met deze Overeenkomst geen onwettige of ongepaste smeergelden, steekpenningen, betalingen, geschenken, of zaken van waarden hebt ontvangen of aangeboden hebt gekregen van een van Onze werknemers of Vertegenwoordigers. Redelijke geschenken en amusement die worden aangeboden in het kader van de normale bedrijfsvoering zijn niet in strijd met de bovenstaande beperking. Als U op de hoogte komt van een schending van de bovenstaande beperking, dient U redelijke inspanningen te leveren om onmiddellijk Onze Juridische Afdeling op de hoogte te brengen via ethics.advisory@lifefitness.com.

20. BEHOUD VAN GELDIGHEID

Artikel 1, 3.1, 4 en 9-20 blijven na beëindiging van Onze overeenkomst met betrekking tot de Diensten gelden voor U, Vertegenwoordigers en Eindgebruikers. Beëindiging van deze overeenkomst leidt niet tot beperking van de aansprakelijkheid van een Partij voor verplichtingen die bij of vóór deze beëindiging zijn aangegaan, of het niet-nakomen van deze Overeenkomst.

BIJLAGE A

AANVULLENDE VOORWAARDEN: REGIOSPECIFIEKE VOORWAARDEN

De volgende landspecifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn op Uw gebruik van de Dienst. Voor Abonnees die een inwoner of staatsburger zijn van de volgende landen:

Azië, Azië-Stille Oceaangebied, Australië (exclusief Japan)

Life Fitness: betekent Life Fitness Asia Pacific Limited, registratienummer 555493, een bedrijf georganiseerd volgens de wetten van Hongkong met zakelijk adres te 32/F, Global Trade Square, 21 Wong Chuk Hang Road, Hongkong.

Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Hongkong, zonder verwijzing naar beginselen van conflicterende wetgeving. Alle geschillen onder deze Overeenkomst worden definitief beslecht onder de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel, door een enkele arbiter die is aangesteld in overeenstemming met de genoemde Regels. De arbitrage vindt plaats in Hongkong.

Brazilië

Life Fitness: betekent Life Fitness Comercio de Equipamentos do Brasil Ltd., registratienummer 32.115.357 / 0001-01, een bedrijf georganiseerd volgens de wetten van Brazilië met zakelijk adres te Avenida Rebouchas, Terreoparte, Pinheiros, CEP 05401300, Sao Paulo, Sao Paulo.

Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Brazilië, zonder verwijzing naar beginselen van conflicterende wetgeving. Alle geschillen onder deze Overeenkomst worden definitief beslecht onder de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel, door een enkele arbiter die is aangesteld in overeenstemming met de genoemde Regels. De arbitrage vindt plaats in Sao Paolo, Brazilië.

Persoonsgegevens. U gaat ermee akkoord dat U verantwoordelijk bent om Eindgebruikers te informeren dat Persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door leden van Life Fitness, zoals beschreven in deze Overeenkomst.

Canada, Latijns-Amerika (exclusief Brazilië), Verenigde Staten

Life Fitness: betekent Life Fitness, LLC, Delaware registratienummer 7155426, een bedrijf georganiseerd volgens de wetten van Delaware met zakelijk adres te 10601 Belmont Avenue, Franklin Park, IL 60131, VS. Als de Abonnee een inwoner is van Hawaï, betekent “Life Fitness”: Life Fitness Sales, Inc., Delaware registratienummer 2760039.

Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de staat Illinois, zonder verwijzing naar beginselen van conflicterende wetgeving. Geschillen onder deze Overeenkomst zullen worden beslecht in een rechtbank met algemene jurisdictie in Cook County, Illinois of in de federale rechtbank voor het Noordelijke District van Illinois.

Californië. U gaat ermee akkoord dat U verantwoordelijk bent voor (i) het informeren van Eindgebruikers dat Persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of Verwerkt door Life Fitness of leden van Life Fitness, zoals beschreven in deze Overeenkomst, en worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt in overeenstemming met de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA), zoals gewijzigd, en alle voorschriften die daaronder zijn opgesteld; en (ii) het verkrijgen van toestemming van Eindgebruikers waar dit is vereist op grond van het voorgaande. Als U, Vertegenwoordigers of eindgebruikers inwoners van Californië zijn, lees dan de Kennisgevingen en rechten voor consumenten in Californië die een aanvulling vormen op en deel uitmaken van het Privacybeleid van Life Fitness. De Kennisgeving is beschikbaar op https://www.lifefitness.com/en-us/legal/notice-of-rights-for-california-residents.

Europa (met uitzondering van Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland), Midden-Oosten en Afrika

Life Fitness: betekent Life Fitness (Atlantic) B.V., registratienummer 24254910, een bedrijf georganiseerd volgens Nederlands recht met zakelijk adres te Bijdorpplein 25, 2992 LB Barendrecht, Nederland.

Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder verwijzing naar beginselen van conflicterende wetgeving. Alle geschillen onder deze Overeenkomst worden definitief beslecht onder de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel, door een enkele arbiter die is aangesteld in overeenstemming met de genoemde Regels. De arbitrage vindt plaats in Rotterdam, Nederland.

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

Life Fitness: betekent Life Fitness Europe GmbH, registratienummer HRB97603, een bedrijf georganiseerd volgens de wetten van Duitsland met zakelijk adres te Neuhofweg 9, 85716 Unterschleissheim, Duitsland.

Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Duitsland, zonder verwijzing naar beginselen van conflicterende wetgeving. Alle geschillen onder deze Overeenkomst worden definitief beslecht onder de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel, door een enkele arbiter die is aangesteld in overeenstemming met de genoemde Regels. De arbitrage vindt plaats in München, Duitsland.

Hongarije

Life Fitness: betekent Protokon Limited Liability Company, registratienummer Cg. 03-09-100677, een bedrijf georganiseerd volgens de wetten van Hongarije met zakelijk adres te 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor út 99, Hongarije.

Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Hongarije, zonder verwijzing naar beginselen van conflicterende wetgeving. Alle geschillen onder deze Overeenkomst worden definitief beslecht onder de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel, door een enkele arbiter die is aangesteld in overeenstemming met de genoemde Regels. De arbitrage vindt plaats in Boedapest, Hongarije.

Japan

Life Fitness: betekent Life Fitness Japan Ltd., registratienummer 032519, een bedrijf georganiseerd volgens de wetten van Japan met zakelijk adres te 5-27-7 Shibuya-ku, Tokio,151-0051, Japan.

Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Japan, zonder verwijzing naar beginselen van conflicterende wetgeving. Alle geschillen onder deze Overeenkomst worden definitief beslecht onder de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel, door een enkele arbiter die is aangesteld in overeenstemming met de genoemde Regels. De arbitrage vindt plaats in Tokio, Japan.

Spanje

Life Fitness: betekent Life Fitness Iberia, S.A. (Sociedad Unipersonal), registratienummer A-82496142, een bedrijf georganiseerd volgens de wetten van Spanje met zakelijk adres te Calle Frederic Monpou, 5, Edificio Europa 3, Sant Just Desvern, 08960, Barcelona, Spanje.

Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Spanje, zonder verwijzing naar beginselen van conflicterende wetgeving. Alle geschillen onder deze Overeenkomst worden definitief beslecht onder de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel, door een enkele arbiter die is aangesteld in overeenstemming met de genoemde Regels. De arbitrage vindt plaats in Barcelona, Spanje.

Verenigd Koninkrijk

Life Fitness: betekent Life Fitness UK Limited, registratienummer 02747223, een bedrijf georganiseerd volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk met zakelijk adres te Queen Adelaide, Ely, Cambridgeshire C87 4UB, Verenigd Koninkrijk.

Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt uitgelegd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zonder verwijzing naar beginselen van conflicterende wetgeving. Alle geschillen onder deze Overeenkomst worden definitief beslecht onder de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel, door een enkele arbiter die is aangesteld in overeenstemming met de genoemde Regels. De arbitrage vindt plaats in Londen, Engeland.

BIJLAGE B

AANVULLENDE VOORWAARDEN: VOORWAARDEN VOOR WEDERVERKOPERS

De volgende specifieke voorwaarden zijn van toepassing op Uw gebruik van de Dienst. Voor Abonnees die Diensten en/of Adviesdiensten van Life Fitness kopen via een Wederverkoper:

Life Fitness is een uitdrukkelijke begunstigde van deze Overeenkomst, en door het verkrijgen van een abonnement op de Dienst, erkent U uitdrukkelijk en gaat U ermee akkoord dat Life Fitness het recht heeft om deze Overeenkomst tegen U af te dwingen en dat deze Overeenkomst de volledige overeenkomst vormt en alle eerdere overeenkomsten tussen U en Life Fitness met betrekking tot Uw abonnement op de Dienst of Uw toegang tot of gebruik ervan onder deze Overeenkomst en Uw overeenkomst tussen U en de Wederverkoper vervangt.

Facturering, wijzigingen in plannen en betalingen (Artikel 6): Deze clausule is niet van toepassing.

Annulering, beëindiging en verlenging (Artikel 8): Vervang Artikel 8.1 tot en met 8.3 door het volgende:

8.1 Op grond van de algemene voorwaarden van Onze overeenkomst met de Wederverkoper (de “Wederverkopersovereenkomst”), hebben Wij het recht om Uw abonnement op de Dienst, Uw rechten op toegang tot en gebruik van de Dienst of Uw Account op te schorten of te beëindigen, en alle Dienstgegevens te verwijderen en weg te gooien als: (a) Wij door de Wederverkoper op de hoogte worden gesteld van het feit dat U de aan de Wederverkoper verschuldigde bedragen met betrekking tot Uw abonnement op een Dienst niet hebt betaald; of (b) de Wederverkoper verzuimt bedragen te betalen die aan Ons verschuldigd zijn op grond van de Wederverkopersovereenkomst met betrekking tot Uw abonnement op een Dienst. Na beëindiging of afloop van de Wederverkopersovereenkomst blijft Uw abonnement op de Diensten die op het moment van een dergelijke beëindiging of afloop nog openstaan (“Eerdere Bestelling”), van kracht tot het einde van de Abonnementstermijn, en blijft Uw abonnement onderworpen aan deze voorwaarden, op voorwaarde dat U deze Overeenkomst niet schendt en Wij alle verschuldigde betalingen in verband met dergelijke Eerdere Bestellingen hebben ontvangen. Behalve zoals hierin bepaald, zijn Wij na een beëindiging of afloop van de Wederverkopersovereenkomst niet verplicht om de Diensten rechtstreeks aan U te leveren of om een directe contractuele relatie met U aan te gaan. U stemt in met deze opschortings- en beëindigingsrechten en erkent en gaat ermee akkoord dat Life Fitness geen enkele aansprakelijkheid jegens U heeft met betrekking tot een dergelijke opschorting of beëindiging. Uw enige verhaal met betrekking tot een dergelijke opschorting of beëindiging is op de Wederverkoper.

8.2 Na de beëindiging of annulering van Uw abonnement op de Dienst en/of Account, behouden Wij ons het recht voor om alle Dienstgegevens te verwijderen tijdens de normale bedrijfsvoering. Dienstgegevens kunnen niet worden hersteld nadat Uw account is geannuleerd.

Toewijzing. Onder de voorwaarden van de Wederverkopersovereenkomst kan Uw overeenkomst met de Wederverkoper met betrekking tot Uw abonnement op de Dienst worden toegewezen aan Life Fitness. U gaat ermee akkoord dat als Uw overeenkomst met de Wederverkoper wordt toegewezen aan Life Fitness, Uw voortgezette rechten op toegang tot en gebruik van de Dienst onderworpen zijn aan de dan geldende standaard Hoofdabonnementsovereenkomst van Life Fitness en U stemt in met de toepassing van dergelijke algemene voorwaarden, inclusief zonder beperking de daarin opgenomen facturerings- en betalingsbepalingen. U gaat ermee akkoord dat U na een dergelijke toewijzing op verzoek van Life Fitness de informatie zult verstrekken die is vereist om betaling te verzekeren voor een Abonnementstermijn die begint na een dergelijke toewijzing.